Bromstadenga Parkeringsutleie AS

Vedtekter for Bromstadenga Parkeringsutleie

5.8.1 Generelt

Borettslaget har regler for kjøring og parkering av motorkjøretøy. Det er ikke tillatt å parkere tilhengere, campingvogner, bobiler, kjøretøy over 3,5 tonn, båter, samt uregistrerte kjøretøy på borettslaget områder. Kjøring og parkering på gårdsplasser, gang- og sykkelveier er ikke tillatt, unntatt er hente- og bringetjenester.

5.8.2 Parkeringskjeller/garasjeanlegg

Alle boenheter, B-blokkene, Terrassehusene og C-blokkene i Bromstadenga borettslag, har en rett og plikt til 1 stk fast parkeringsplass i kjeller- eller sokkelgarasje, etter vedtak i ekstraordinær Generalforsamling 12.12.2012. Alle boenheter i miniboligene har rett på 1 stk utvendig parkeringsplass pr boenhet. Den enkelte boenhet vil bli tildelt en fast plass i parkeringskjelleren, sokkelgarasje eller utvendig. Den tildelte parkeringsplassen skal i utgangspunktet følge boenheten evig. Det kan imidlertid søkes om intern flytting til Bromstadenga borettslag sitt styre.

5.8.3 Sokkelgarasjene

Sokkelgarasjene tildeles etter følgende regler:

 • Andelseiere i Stallmesterv. 1 – 11 skal ha 1 prioritet til sokkelgarasjene i Stallmesrerv 1 – 11.
 • Andelseiere i Stallmesyerv. 17 – 21 skal ha 1. Prioritet til sokkelgarasjene 21 – 22 – 23. Tingsletta disponerer sokkelgarasjene 24 – 28.
 • Sokkelgarasjer tildeles andelseier etter bo- ansiennitet i borettslaget.
 • Andelseier må fysisk bo i leiligheyen.
 • Det kreves at bil i sokkelgarasje står registrert på andelshaver / ektefelle /samboer og benyttes av vedkommende
 • Fremleie av garasje er ikke tillatt
 • Garasjen skal kun brukes til parkering av bil
 • Garasjen følger ikke leiligheten ved salg / overdragelse o.l
 • Dersom andelshaver flytter fra B-blokkene overføres sokkelgarasjen til søkere ihht ovennevnte kriterier.
 • Andelseiere som avslutter sitt bilhold, og ikke gjenopptar bilholdet innen ett år, skal flytte ut av sokkelgarasjen og tildeles en garasjeplass i garasjekjelleren i henhold til pkt 5.8.2.
 • Øvrige andelseiere flyttes ut av sokkelgarasjene og til tildelt garasjeplass i garasjekjelleren.

5.8.4 Parkeringskjellerne

5.8.4.1 Handicap plasser (HC – P. plasser)

Tildeling av HC – P.plasser gjøres etter søknad og bruker må inneha HC bevis fra Trondheim kommune. Andelseiere som får tildelt HC - P.plass og som ikke fyller kravene for HC – bevis, må fraflytte HC – P.plassen når det er andelseiere med HC – bevis som søker om HC – P. Plass, jfr. lov om eierseksjoner, 2017-06-16-65 § 26

5.8.4.2 Nøkler/brikker – depositum

Det benyttes samme brikke for innkjøring til parkeringskjeller som brukes til ytterdørene i borettslaget. Hver enkelt andelseier må betale inn et depositum på kr 1000,- for å få utdelt brikke. Mer informasjon finnes i Husordensreglene Vedlegg A. For innkjøring til parkeringshus kan man også bruke app fra Parqio. Du finner mer informasjon om Parqio her.

5.8.5 Kameraovervåking – parkeringskjellerne

5.8.5.1 Generelt

For å forebygge uønskede hendelser som innbrudd, hærverk og ulykker er det montert kameraovervåking ved begge parkeringskjellerne. Styret/Bromstadenga Parkeringsutleie AS ved styreleder har det formelle ansvaret ovenfor Datatilsynet til å kontrollere og påse at operatøren følger til en hver tid gjeldende lov og forskerifter. Kontaktpersonen er Adm.Leder/BBL

5.8.5.2 Sikkerhetskrav - Varsel om at overvåking finner sted

Personopplysningsloven og kravene til informasjonssikkerhet gjelder også for kameraovervåkingsanlegg. Kameraovervåkingen er tydelig merket ved skilt ved begge parkeringskjellerne.

5.8.5.3 Sletting og sikring av opptak

Alle opptak slettes når det ikke lenger er en saklig grunn for oppbevaring og senest 7 dager etter opptak. Ved straffbare handlinger, ulykker og sannsynligheten for at opptaker utleveres til politiet, kan opptaket oppbevares i inntil 30 dager.

5.8.6 Garasje og parkeringsplasser til disposisjon for Tingsletta borettslag

5.8.6.1 Garasjer

Tingsletta disponerer følgende garasjeanlegg:

 • Stallmesterv.Sokkelgarasje, anlegg: 5 Plasser
 • Stallmesterv. Garasjeanlegg: 5 Plasser
 • Stallmesterv. Garasjeanlegg: 7 Plasser
 • Stallmesterv Garasjeanlegg: 4 Plasser
 • Fjøsmesterv. Garasjeanlegg: 7 Plasser
 • Fjøsmesterv. Garasjeanlegg: 5 Plasser
 • Fjøsmesterv. Garasjeanlegg: 5 Plasser

Totalt antall garasjeplasser: 38 Plasser

5.8.6.2 Parkeringsplasser - Tingsletta

Tingsletta disponerer følgende ute parkeringsplasser i henhold til avtale.

Tingsletta om 42 ute p-plasser, som er plassert slik:

 • Mellom Fjøsmestervn 3 og 5: 20 Plasser
 • Utenfor Stallmestervn 6: 9 Plasser
 • Mellom Stallmestervn 4 og 6: 7 Plasser
 • Utenfor Stallmestervn 11: 6 Plasser

Totalt antall ute parkeringsplasser: 42 P.plasser

Merknad

Parkeringsplassene er merket:

”RESERVERT TINGSLETTA BL”

BBLs andelseiere og dets besøk/gjester har ikke anledning å nytte disse P.plassene.

5.8.7 Bromstadenga boretteslags gjesteparkeringsplasser

Bromstadenga borettslag har totalt 59 ute-/gjesteparkringsplasser og 3 parkeringsområder for MC til disposisjon:

5.8.7.1 Fjøsmestervegen

 • Fra Fjøsmvn 3 til Fjøsmvn 1: 18 Plasser
 • Mellom Fjøsmestervn 3 og garasjerekke MC-parkering: 2 Plasser

5.8.7.2 Stallmestervegen:

 • Utenfor Stallmvn 2: 3 Plasser
 • Utenfor Stallmestervn 2 MC parkering: 2 Plasser
 • Mellom Stallmvn 2 og 4: 7 Plasser
 • Utenfor Stallmestervn 4: 4 Plasser
 • Utenfor Stallmvn 1 – 5: 8 Plasser
 • Utenfor Stallmestervn 1 – 5, ved avfallsanlegget, MC – parkering: 2 Plasser
 • Utenfor Stallmestervn 7 – 11: 12 Plasser

5.8.7.3 Bromstadbuen

To p-områder med hhv 3 og 4 p-plasser totalt: 7 Plasser

5.8.8 Trondheim Parkering

5.8.8.1 Innledning

Det er innført privatrettslig regulering av parkeringen på Bromstadenga Borettslags bo-område. I denne forbindelse har Bromstadenga parkeringsutleie AS inngått avtale med Trondheim Parkering. Trondheim Parkering skal følge opp parkeringsbestemmelsene på vegne av Bromstadenga Parkeringsutleie. Vaktmester i Bromstadenga borettslag administrerer tillatelsene og Trondheim Parkering er administrator og gir brukertilgang. Vaktmester melder inn nye andelseiere til Trondheim Parkering og sletter andelseiere som avslutter sitt boforhold i Bromstadenga borettslag.

Trondheim Parkering ilegger parkeringsgebyr for kjøretøyer som står feilparkert eller som mangler elektronisk parkeringsoblat.

5.8.8.2 Elektronisk parkeringsoblat

Vaktmester i Bromstadenga borettslag melder inn andelseiere til Trondheim Parkering. Trondheim Parkering sender mail/SMS til den enkelte andelseier med brukernavn og passord for å kunne starte innlogging på Trondheim parkerings SmartOblat.

5.8.8.3 SmartOblat

SmartOblat er en selvbetjeningsportal for elektroniske parkeringstillatelser fra Trondheim Parkering. Du kan selv se og administrere dine tillatelser ved å følge lenken:

www.smartoblat.trondheimparkering.no

Med SmartOblat kan du:

 • Få elektroniske parkeringsoblater til bilen din
 • Endre/fjerne og legge til aktive kjøretøy/registreringsnummer, dine parkeringstillatelser
 • Legge inn registreringsnummer for gjesteparkering, inntil 3 “besøkende/gjestebiler” i max 24 timer
 • Endre personalia
 • Bytte passord/glemt passord
 • SmartOblat på mobil
 • Kontaktinformasjon